មេដឹកនាំយុវជន 2 នាក់តំណាងឱ្យ Fresno County នៅ Friday Night Live California Youth Council

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · 

Friday Night Live California Youth Council (CYC) ទទួលយកមេដឹកនាំ FNL ខោនធី Fresno ពីរនាក់ដើម្បីតំណាងឱ្យខោនធី Fresno នៅកម្រិត Sate ។ Nicole Lee អ្នកដឹកនាំមកពី Roosevelt High School FNL និង Youth Advocacy Leadership League (YALL) បម្រើជាអ្នកតំណាងនៅក្រុមប្រឹក្សាចាប់ពីឆ្នាំ 2019-2020។ Lily Vang អ្នកដឹកនាំមកពី Sunnyside High School FNL និង Youth Advocacy Leadership League (YALL) បម្រើការជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាចាប់ពីឆ្នាំ 2019-2020។