ប៊ីអូជីស៊ីរៀបចំវិចិត្រសាលសិល្បៈហ៊ីបហប

ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ហ្វ្រេសប៊ីប៊ីអូផ្តល់នូវវិចិត្រសាលសិល្បៈហ៊ីបហបនៅផ្លូវ ១៧២៤ ប្រាយវ៉េ។ វិចិត្រសាលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដឹកនាំយុវជន BMOC និងសម្ព័ន្ធមិត្តមនុស្សពេញវ័យនិងបទពិសោធន៍ (និងការតស៊ូ) ជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។