ប៊ីអូស៊ីស៊ីធានាប្រាក់ ៣០០ ដុល្លារសម្រាប់សេវាសុខភាពនិងកម្មសិក្សាយុវជន

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ដោយមានជំនួយពីគណៈកម្មការយុវជន Fresno យុវជននិងបុរសនៃទីក្រុង Fresno ទទួលបានថវិកាចំនួន ៣០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការឃែរដើម្បីគាំទ្រដល់សហគមន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តរួមនិងការចុះកម្មសិក្សាសម្រាប់យុវជន។