សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជួបជាមួយ Fresno Boys & Men of Color ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍ស្មើសូន្យ

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Fresno លោក Tyler Maxwell ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ Fresno Boys & Men of Color (BMOC) ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនអំពីគោលនយោបាយ Zero Fare ដែលនឹងផ្តល់ការជិះរថយន្តក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់។ មេដឹកនាំយុវជន Fresno BMOC បញ្ជាក់ពីការគាំទ្រគោលនយោបាយនេះ។