ទីក្រុងឡុងប៊ិចទទួលនិងទទួលយកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុវជន

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឡុងប៊ិចទទួលបានបទបង្ហាញស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយុវជន ៦២ ទំព័រដែលជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូមតិការផ្សព្វផ្សាយនិងការស្រាវជ្រាវដោយសម្ព័ន្ធយុវជនក្នុងតំបន់រួមទាំងយុវជនលីឡុងប៊ិចផងដែរ។