ក្រុមការងារពិសេសកូវីដ ១៩ ត្រូវបានបង្កើត

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ដោយសារកិច្ចសហការរបស់ការិយាល័យ ECV ជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -១៩ យើងដឹងថាសម្លេងយុវជនមិនត្រូវបានពង្រីកទេ។ យើងបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារយុវជនមួយដែលអាចចូលទៅដល់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងទទួលបានសិក្ខាសាលាពហុព័ត៌មាន