កិច្ចសហការឆ្លងតំបន់ CX

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនិម្មិតនៃកិច្ចប្រជុំសហការនៅទូទាំងជ្រលងភ្នំកណ្តាល MYNT បានធ្វើការជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ផ្សេងទៀតអំពីរបៀបដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អាចនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរបានល្អបំផុត។