ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឌៀលនិងសានហ្វ្រានស៊ីស្កូខាងត្បូងផ្តល់ដំណោះស្រាយគាំទ្រការផ្តល់ឥណទានដ៏រឹងមាំ

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ ·