យុវជន Eastern Coachella Valley សហការបោះពុម្ពផ្សាយ Childhood Asthma និង Salton Sea Zine ដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ UC Riverside សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីភាពមិនស្មើគ្នានៃសុខភាព។