ការិយាល័យ ECV ជួយរៀបចំគម្រោង ECV Pride

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · 

ជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តបន្តរបស់យើងក្នុងការបង្កើតចន្លោះសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ ECV ក្រុមរបស់យើងបានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមោទនភាពរបស់ ECV ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ សូមអានអត្ថបទនេះបោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុង Kunamundo!