កម្មវិធីនិទានរឿងរបស់សិស្សភាសាអង់គ្លេសចាប់ផ្តើម

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

គម្រោងការនិទានរឿងរបស់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ Fresno Unified School District ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងនាមជាសិស្ស EL នៅក្នុង FUSD – ល្អ និងអាក្រក់។ យុវជននឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងអ្នកដឹកនាំអប់រំ ដើម្បីគាំទ្រការអប់រំ EL ។