ថ្នាក់ដឹកនំាយុវជន Friday Night Live បង្ហាញជូនសមាជិកសភា Arambula

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ថ្នាក់ដឹកនំាយុវជន Friday Night Live បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់យុវជនពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទៅកាន់សមាជិកសភា Arambula ។