កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជន Hispaña យុវជនរៀបចំ និងបង្ហាញវត្តមាននៅសាលប្រជុំរដ្ឋនៃរដ្ឋ Latinas ក្នុងសន្និសីទ Latina Action Day

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

សន្និសីទនេះត្រូវបានចូលរួមដោយយុវជន Fresno County Friday Night Live ។