អ្នកហាត់ការរបស់ GWoC, Guadalupe Reyes-Calderon ឈ្នះពានរង្វាន់យុវជន 2018 TCE ។

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ ·