សាលាមធ្យមសិក្សា Hamilton រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទិវាផែនដី

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ ·