យុវជន Hispaña Youth Leadership ជួបជាមួយសមាជិកសភា Arambula អំពីការថែទាំសុខភាព 4 ទាំងអស់។

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន Hispaña ជួបជាមួយសមាជិកសភា 31 ស្រុក Joaquin Arambula អំពីការថែទាំសុខភាព 4 ទាំងអស់។ ពួកគេបានចែករំលែកការរកឃើញពីការស្រាវជ្រាវដើមរបស់ពួកគេជាមួយសមាជិកសភា Arambula ជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃ Covid-19 លើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជន។