អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញនៅសន្និសីទសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិក

ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសិទសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិកនៅទីក្រុងអាត្លង់តា ដើម្បីចែករំលែកផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះពាល់នឹងគ្រឿងស្រវឹង និងសារធាតុលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យុវជន។