គោលនយោបាយគំរូរបស់ HOPE Coalition មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញគោលការណ៍គំរូមួយដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដល់យុវជននៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅជា Meta (ពីមុនហៅថា Facebook)។