សម្ព័ន្ធយុវជនសង្ឃឹមត្រូវបានបើកដំណើរការ

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

សមាជិកសម្ព័ន្ធ HOPE General Coalition តែងតាំងយុវជនមកពីទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធយុវជន ដោយធានាថាសំឡេងយុវជនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងចលនាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានសុខភាពល្អ។