យុវជន HOPE ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ instagram

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ · 

សម្ព័ន្ធយុវជននៃក្តីសង្ឃឹម ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការ instagram ដើម្បីតស៊ូមតិសម្រាប់កន្លែងអនឡាញដែលមានសុខភាពល្អជាងមុន ដែលផ្តោតទៅលើយុវជន និងនាំមកនូវការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះពាល់នឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។