ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Kerman បោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាថ្មី។

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

សិស្សសាលា Kerman Middle បាននិយាយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Kerman ទាក់ទងនឹងការតិត្ថិភាពនៃហាងស្រានៅក្នុង Kerman ដោយបានតស៊ូមតិដោយជោគជ័យក្នុងការបដិសេធអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាមួយផ្សេងទៀត។