កម្មវិធីសំភាសន៍វិទ្យុ KHMB អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី yli

ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ · 

អ្នកសំរបសំរួលកម្មវិធីសំភាសន៍វិទ្យុខេប៊ីអឹមប៊ី Rubi Salazar និង Rod Spikes ដើម្បីលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការជំពូកថ្ងៃសុក្រផ្ទាល់របស់ពួកគេស្តីពីការការពារគ្រឿងស្រវឹង។