ការទទួលស្គាល់ដីធ្លីត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងរបៀបវារៈគណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ា

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

គណៈកម្មការយុវជន Madera ដាក់ការទទួលស្គាល់ដីនៅលើរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរបស់ពួកគេ។