បទបង្ហាញម៉ាឌែរ៉ារ៉ាន់ចូសស្តីពីថ្នាំជក់

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

MYNT សហការជាមួយកម្មវិធីមួយនៅម៉ាឌឺរ៉ាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញនៅវិទ្យាល័យម៉ាដ្រារ៉ាន់ចូស ការធ្វើបទបង្ហាញបានអប់រំបុគ្គលិកអំពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់និងវិធីសម្គាល់ឧបករណ៍ស្រូបផ្សែង។ យើងក៏បានផ្តល់នូវធនធានសំខាន់ៗនិងពង្រីកឱកាសដល់យុវជននៅអនុវិទ្យាល័យដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើង។