យុវជន Madera អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តបានដោះសារអវត្តមាន

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ដោយមានគោលដៅធ្វើឱ្យខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងស្រុក Madera Unified School និស្សិត Voices United បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិដើម្បីបន្ថែមសុខភាពផ្លូវចិត្តជាការអវត្តមានសម្រាប់សិស្ស។ អវត្តមានលេសថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តរួចហើយនៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុង Madera Unified ហើយនឹងត្រូវបានអនុម័តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់។