គណៈកម្មការយុវជនម៉ាដាបង្កើតសៀវភៅធនធាននិងសកម្មភាពសហគមន៍

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

គណៈកម្មការយុវជនម៉ាដារ៉ាបង្កើតសៀវភៅសហគមន៍និងសៀវភៅសកម្មភាពសហគមន៍ (នៅក្នុង ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាអេស្ប៉ាញ) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារការពិតនិងវិជ្ជមាននៅក្នុង Madera ។