មេដឹកនាំយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាតស៊ូមតិចំពោះអវត្តមានដែលបានអនុម័តដោយសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅសាលារៀន

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

មេដឹកនាំយុវជនបង្ហាញពីទិន្នន័យនិងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់សាលាស្រុកម៉ាឌ្រូរួបរួមគ្នាដើម្បីបំបិទសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមបរិវេណសាលាដោយបន្ថែមអវត្តមានដែលបានអនុម័តដោយសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងការតាមដានចាំបាច់ដែលគាំទ្រយុវជន។