យុវជនម៉ាឌឺរ៉ាបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍និងនិស្សិតអំពីក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិត

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិតនិងគណៈកម្មការយុវជនម៉ាឌឺរ៉ាបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលិកនិងនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Madera ដើម្បីអនុវត្តក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិស្សិតផ្ទាល់របស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណសាលារបស់ពួកគេ។