យុវជនម៉ារិនលីទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំជំងឺកូវីដ ១៩

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ · 

យុវជនអ៊ីលីទាំងអស់ទទួលបានកញ្ចប់ថែទាំនៅខែឧសភានិងខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ។