យុវជនម៉ារិនតស៊ូមតិដោយជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជនជាតិ

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

គណៈកម្មាធិការអប់រំរបស់គណៈកម្មការយុវជនខោនធីម៉ារីនដាក់ស្នើដំណោះស្រាយទៅការិយាល័យអប់រំខោនធីម៉ារិនដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តការសិក្សាជនជាតិនៅសាលាម៉ារិនការតស៊ូមតិសម្រាប់សម្លេងយុវជននៅក្នុងដំណើរការនេះ។

សូមអានអត្ថបទនៅទីនេះ!