វិទ្យាល័យ Merced Union រួមបញ្ចូល LGBTQ + ភាសាងាយៗចំពោះផែនការឆ្លើយតបចំពោះការរំខានផ្លូវភេទ

ឧសភា 23, 2019 ·

នៅថ្ងៃទី 20 មេសាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធ LGBT ក្រុម Girls & Womyn of Color (GWoC) បានជម្រុញទៅនឹងការបន្ថែមទៅលើផែនការឆ្លើយតបការរំខានផ្លូវភេទថ្មីរបស់សាលា Merced Union ថ្មីនិងឯកសារស្រុកដើម្បីរួមបញ្ចូលភាសាមិត្តភាព LGBTQ + ។ ឯកសារថ្មីនេះនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយបុគ្គលិកនិងសិស្សទាំងអស់នៅឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះ។