វិទ្យាល័យ Merced Union រួមបញ្ចូល LGBTQ + ភាសាងាយៗចំពោះផែនការឆ្លើយតបចំពោះការរំខានផ្លូវភេទ

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមេសាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសម្ព័ន្ធភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រុម Girls & Womyn of Color (GWoC) បានជំរុញបន្ថែមលើផែនការឆ្លើយតបនឹងការយាយីផ្លូវភេទថ្មីរបស់វិទ្យាល័យសហភាពយូរីនិងឯកសារស្រុកដើម្បីបញ្ចូលភាសារ LGBTQ + ។ ឯកសារថ្មីនឹងត្រូវចែករំលែកដល់បុគ្គលិកនិងនិស្សិតទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះ។