គោលនយោបាយយុវជនហ្រេសដ៍ដើម្បីការពារអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវ

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ ២០២១ នៅពេលដែលអំពើហឹង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកលក់តាមដងផ្លូវនៅឡាទីនយុវជនមឺរស៊ីសបានរកឃើញថាទីក្រុងមឺរេសមិនអនុលោមតាមវិក័យប័ត្ររបស់រដ្ឋលេខ ៩៤៦ ដែលធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នៃការលក់តាមផ្លូវ។ បន្ទាប់មកយុវជនបានតស៊ូមតិដោយជោគជ័យក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយការពារអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវ។