យុវជនមឺរេសទទួលបានជោគជ័យក្នុងការនាំភ្លើងបំភ្លឺមកកាន់ឧទ្យានជិះស្គីម៉ាកណាម៉ារ៉ា

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ឧទ្យាន McNamara ទាក់ទាញយុវជនមកពីទូទាំងទីក្រុង Merced សម្រាប់ឧទ្យានជិះស្គី។ ប៉ុន្តែដោយគ្មានភ្លើងបំភ្លឺឧទ្យានបានក្លាយទៅជាមិនអាចប្រើបាននិងមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវជនដែលចង់ជិះស្គីនៅពេលល្ងាច។ នៅខែមិថុនាយុវជនមឺរេសបាននិយាយជាមួយមន្រ្តីជាប់ឆ្នោតនិងតស៊ូមតិដោយជោគជ័យក្នុងការបែងចែកប្រាក់ដុល្លារពីមូលនិធិទូទៅដើម្បីទូទាត់ភ្លើង។