គេហទំព័រថ្មីដែលមានធនធានកូវីដ ១៩ បានបើកដំណើរការហើយ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

សម្ព័ន្ធភាពជួយសង្គ្រោះអាយឌីអាយ -១៩ ចាប់ផ្តើមដំណើរការ នៅគេហទំព័រថ្មី ជាមួយធនធានសម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មដើម្បីទទួលបាននិងផ្តល់ការគាំទ្រនិងការធូរស្បើយ។