យុវជនអេកូអេហ្វចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការកើនឡើងនៃហ្គូរ៉ូស្ត្រូដវ៉ូម

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ការប្រមូលផ្តុំហ្គូរ៉ូស្ត្រូតវ៉ូដិនកំពុងកើនឡើងបានធ្វើឱ្យស្ត្រីមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយរាប់រយនាក់រួមទាំងយុវជនអ៊ីលីផងដែរ។ - ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការសមធម៌សុខភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃអំណោយផល“ ការកសាងសហគមន៍សុខភាព” (BHC) ។