ដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មើគ្នានៃជាតិអាល់កុល

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ ·