ការតាំងពិព័រណ៍សានម៉ាតេយ៉ូយ៉ាលី

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ការិយាល័យសាន់ម៉ាតេយ៉ូរបស់យូលីជាម្ចាស់ផ្ទះនិងព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំដែលបង្ហាញពីការងាររបស់យុវជននៅឆ្នាំ ២០១៩។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងសាលដើរស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ការស្នាក់នៅនិងការប្រើសារធាតុញៀននិងប្រវត្តិវិទ្យារបស់អ៊ីលីស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានមើលជាមុន។