កម្មវិធី VOICE របស់ San Mateo រៀបចំកម្មវិធី People's Panel

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

កម្មវិធី VOICE ថ្មីរបស់ San Mateo រៀបចំក្រុមអ្នកដឹកនាំដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង នាយកអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងអ្នកដឹកនាំយុវជនធ្វើការសម្រេចចិត្ត