រដ្ឋឡាទីនវ័យជំទង់៖ សាលាក្រុងយុវជននិម្មិត

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនហ្វ្រីណូខោនធីហាសផាសាស (HYLP) ដឹកនាំសាលាក្រុងនិម្មិតនៅទូទាំងរដ្ឋរួមជាមួយយុវជន HYLP ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋដែលពិនិត្យនិងស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់យុវជនជំទង់កាលីហ្វ័រញ៉ាឡាទីន។ យុវជនហ្វ្រីណូខោនធី HYLP បង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេដែលគាំទ្រការស្រាវជ្រាវជនជាតិដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាលាខោនធីហ្វ្រេសណូជាវគ្គសិក្សាចាំបាច់។