ការប្រជុំផ្ទាល់នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនៅទូទាំងរដ្ឋ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ · 

រាត្រីថ្ងៃសុក្រខាមេនហ្វដ (អេហ្វអិនអិល) ចូលរួមក្នុងការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអេហ្វអិនអិលទូទាំងរដ្ឋខែមេសាដែលពួកគេបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបស់ពួកគេ Kerman យកចិត្តទុកដាក់! ការិយាល័យយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជករសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងចំណុចសំខាន់ៗនៃជំពូក

សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម!