និស្សិតអនុវត្តការស្ទង់មតិសុខភាពអំឡុងពេលកូវីដ ១៩

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

សិស្សបង្កើតការស្ទង់មតិសុខភាពនៅវិទ្យាល័យម៉ារិនអូកក្នុងគោលបំណងកំណត់ពីការលំបាកផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីកូវីដ ១៩ ។