ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូអនុម័តនីតិវិធី NOMA រឹតបន្តឹងការលក់ស្រាក្រៅផ្ទះ