ឧទ្យានថ្នាំជក់ដោយឥតបានការអនុម័តនៅ Kerman

ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ ·