ការអនុម័តបទបញ្ជាសំរាប់ការលក់ថ្នាំជក់

ខែធ្នូ 16, 2014 ·

ថ្នាក់ដឹកនាំយុវជន បានអនុម័តពិធីបរិសុទ្ធមួយ ដែលបានកាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេនៃអ្នកលក់ថ្នាំជក់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងករណីសិក្សាដែលបានសរសេរអំពីជ័យជំនះនេះ: ការកាត់បន្ថយបរិមាណលក់រាយថ្នាំជក់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ: ករណីសិក្សា។