រង្វង់ព្យាបាលសិស្សនិងគ្រូស្ងប់ស្ងាត់

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ · 

យុវជននិងគ្រូបង្រៀនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងរង្វង់ព្យាបាលដែលពួកគេបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជុំវិញបរិយាកាសសាលារៀន