និស្សិតនៅជ្រលងភ្នំ Venetia រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មោទនភាពនិម្មិត

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

ផែនការយុវជនវ៉េណេធីយ៉ាជ្រលងភ្នំនិងដឹកនាំព្រឹត្តិការណ៍និម្មិត PRIDE ។ សិស្សបានសម្របសម្រួលបន្ទះមួយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។