វីដេអូ PSA បានចាប់ផ្តើម

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

WPX3 បានចាប់ផ្តើមបង្ហាញទិន្នន័យ PSA ថ្មីៗបំផុតរបស់ពួកគេ ដែលពួកគេបានប្រមូលពីឆ្នាំសិក្សាកន្លងមក។