ខែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅនិម្មិត

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ · 

ដោយសហការជាមួយយុវជននិងសម្ព័ន្ធមិត្តមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងសហគមន៍អាហ្រ្វិក-អាមេរិកាំង MYNT បានរៀបចំស៊េរីខែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មៅនិម្មិតដើម្បីលើកស្ទួយសម្លេងខ្មៅនៃការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់អក្ខរកម្មនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ គ្រួសារនិងសមាជិកសហគមន៍បានចូលរួមការប្រជុំនិម្មិតរបស់យើងសម្រាប់ពេលសហគមន៍និងការរៀនសូត្រ។