ក្លឹបសុខភាពបានបង្កើតឡើងនៅវិទ្យាល័យ SF

ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

ផ្អែកលើ ក្រុម YPARការស្រាវជ្រាវរបស់ សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនត្រូវបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និងការចាក់សោរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទិន្នន័យនេះ អ្នកដឹកនាំយុវជនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃការអនុវត្តក្លឹបសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅសាលារៀនរៀងៗខ្លួន ដែលផ្តល់ធនធាន និងសកម្មភាពសហគមន៍គាំទ្រសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ។