អ៊ីលីចូលរួមជាមួយក្រុមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់ទីក្រុងពាក់កណ្តាលទីក្រុងបាយ័នលើសុខភាពផ្លូវចិត្តឆ្នេរសមុទ្រ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ ·